Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens
The One wedding films is een submerk van Hans Buurman, gevestigd in Ede.

The One wedding films
Judith Leysterstraat 23
6717 SH, Ede

KVK: 62728296

Algemene voorwaarden met liefde
Wij adviseren u om deze Algemene Voorwaarden goed door te lezen, alvorens u (schriftelijk) contact opneemt via mail en/of het contact formulier van onze website (www.theoneweddingfilms.nl) Bij het (schriftelijk) ondertekenen van de offerte en/of overeenkomst gaat u automatisch in vrije wil en beweging akkoord met alle voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden hieronder zijn beschreven. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en op iedere rechtsverhouding die daaruit voortvloeit (al dan niet op basis van een verzoek om diensten van de Klant aan The One wedding films). Als een Klant verzoekt om diensten van The One wedding films, dan geldt zulks als een wilsverklaring dat zij aan deze voorwaarden is gebonden. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang boven andere algemene voorwaarden (zoals: die van de Klant). The One wedding films behoudt zich het recht voor om de deze algemene voorwaarden te wijzigen. Als zij dat doet, dan zal zij de klant hiervan op de hoogte brengen

Offerte
The One wedding films stelt haar offerte samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, materiaalgebruik en andere project-gerelateerde zaken. The One wedding films bepaald deze uren in overleg met de klant. Bij elke offerte is één correctieronde in de montage (enkel de highlight video) in begrepen, bedoeld voor kleine correcties. Indien de doorgegeven correcties meer dan twee uur in beslag nemen, zullen de overige uren na overleg gefactureerd worden. 

Reis en verblijf
Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. The One wedding films hanteert een vergoeding van € 0,23 per gereden km. 

Auteursrecht
Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van The One wedding films. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt The One wedding films de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. The One wedding films behoudt zich het recht voor om het werk dat zij gedurende de Overeenkomst ontwikkelt te gebruiken bij de promotie van haar Diensten. O.a. het plaatsen op de website, Social Media, het aanbieden aan blogs en het insturen voor award shows. Indien de klant gedurende of na deze Overeenkomst het door The One wedding films opgeleverde werk wenst te gebruiken voor een ander doel dan voorzien in de Offerte, dan dient zij daarvoor van The One wedding films schriftelijke toestemming te hebben. 

Op alle producties rust het auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de makers, The One wedding Films. 

Ontvangst eindproduct
De eerste versie van het eindproduct zal normaal gesproken binnen 4 (laagseizoen) tot twaalf weken (hoogseizoen) naar de klant verzonden worden. Deze termijn in enkel ter indicatie. Een correctieronde voor de highlight montage is inbegrepen. Bedoeld voor kleine correcties. In dien de doorgegeven correcties meer dan twee uur in beslag zullen nemen, zullen de overige uren na overleg gefactureerd worden. The One wedding Films behoudt te allen tijde de volledige creatieve vrijheid over de eindmontage. Over de montage van andere producten (waaronder de ceremonie en social media edit) is geen correctieronde opgenomen- de 1e versie is de definitieve versie. De te ontvangen ruwe beelden zijn gecomprimeerd (1280x 720 pixels) en zijn enkel bedoeld voor privé-gebruik. Eventuele correcties moeten binnen vier (4) weken na de (digitale) ontvangst van de trouwfilm binnen zijn. Daarna zal de trouwfilm als definitief worden beschouwd. The One wedding films bewaart tijdelijk kopieën van goederen en de Klant dient er zelf voor te zorgen dat goederen op de juiste, veilige wijze worden opgeslagen.

Klachtprocedure
Op het moment van ontvangst zal de klant controleren of de producten qua aantal en hoedanigheid aan de overeenkomst voldoen. Ook dient de klant alles te controleren of alles werkt naar verwachting. De klant kan geen beroep meer doen op het feit dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, indien de klant dit niet binnen 14 dagen aan The One wedding films heeft gemeld. Ingezonden klachten worden binnen een termijn van 14 dagen naar redelijkheid beantwoord. Ingezonden klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Betalingscondities & annulering
Een project kan worden toegezegd middels een schriftelijk akkoord via brief of mail. The One wedding films vraagt voor aanvang van een project altijd en zonder uitzondering een aanbetaling van 50%. Deze aanbetaling dient voorafgaand aan de eerste werkzaamheden betaald te zijn. Het resterende bedrag zal binnen twee weken na de werkzaamheden gefactureerd worden. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. De annulering van een opdracht, ongeacht de reden, moet binnen drie maanden voor de gereserveerde datum per mail of schriftelijk bij The One wedding films binnen zijn. Bij een annulering wordt 25% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht. Bij een annulering binnen minder dan drie maanden is dat 50%, en bij minder dan een maand 75%. Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail (info@theoneweddingfilms.nl).

Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.  Indien The One wedding films echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever na de betaling van het voorschot besluit af te zien van de opdracht (herroeping), behoudt The One wedding Films het recht de aanbetaling te houden als schadeloosstelling. 

Aansprakelijkheid
Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk, houdt met de middelen rechtens aan te tonen) blijft het gekochte binnen de overeenkomen tijd af te nemen. 

Met name zijn wij ook nummer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, direct- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandsschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. 

De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen. 

The One wedding films is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste instructies van de Klant of enige onjuiste toelevering van materialen of gegevens door een derde; en 
The One wedding films is niet aansprakelijk voor enige indirect schade, reputatieschade of gevolgschade.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om toestemming van de locatie te krijgen voor het installeren van video-apparatuur en om video-opnamen te maken op de gekozen locatie.

Verhinderd

In sommige gevallen, en zonder voorafgaande kennisgeving, kan het noodzakelijk zijn om een videograaf / videografen te vervangen door een andere videograaf (bijvoorbeeld door ziekte of ongeval). The One wedding films is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, voor zover die het gevolg is van overmacht (zoals: brand, bliksem, ontploffingen, oorlog, wanorde, overstromingen, industriële conflicten, uitzonderlijke weersomstandigheden, onvoorziene hardware- of software defecten, of handelingen van lokale autoriteiten).

Overwerk
Een overeenkomst dekt de gespecificeerde uren op een continue basis. De gedekte tijd begint wanneer de videograaf op de eerste locatie arriveert en eindigt wanneer hij de laatste locatie verlaat. Er kan aanvullende dekking worden aangevraagd tegen een uurtarief van € 100. Er zal geen overwerk worden berekend zonder de voorafgaande (schriftelijke of mondelinge) toestemming van de klant. 

Kennismakingsgesprek
Tijdens het kennisgesprek is het de bedoeling om elkaar beter te leren kennen, zodat wij een zo persoonlijk mogelijke film kunnen leveren. Ook wordt hier de planning en tijdschema in bespreken. Natuurlijk is er ruimte om alle vragen te stellen. Het is gebruikelijk dat het gesprek zich plaats vindt in Ede. Wordt het gesprek gehouden bij u thuis en gaat de opdracht niet door, zijn wij genoodzaakt om € 50 in rekening te brengen voor de gemaakte kosten.

Vertrouwelijke gegevens
Partijen zullen de vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze Overeenkomst krijgen, strikt geheim houden. Informatie die reeds publiek bekend is (anders dan door een inbreuk op deze geheimhoudingsverplichting), geldt niet als vertrouwelijke informatie. The One wedding films respecteert de privacy van haar klanten. 

Nederlands recht
Alle door deze voorwaarden beheerste rechtsverhouding zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen. Deze Overeenkomst en enig geschil dat eruit mocht voortvloeien, wordt beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter te Amsterdam zal exclusief bevoegd zijn om van enig geschil hieromtrent kennis te nemen.